Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych
i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

Wysokość wsparcia finansowego wynosi 12 000,00 zł , przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 3 000,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 15 000,00 zł

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0
#MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu
#MinisterstwoEdukacjiiNauki
#UrządMiastaChorzów