Ideałem wychowania jest tak ukształtowane dziecko, aby jak najlepiej i najwszechstronniej było przygotowane do życia , to znaczy dawało sobie radę w różnych sytuacjach życiowych , a te wymagają siły , wytrzymałości , zręczności , odporności i hartu , wiedzy i różnych umiejętności.”

Roman Trześniowski

W 2017 roku dzięki napisanej i wprowadzonej przez panią Kornelię Baljon 
w nauczaniu zintegrowanym innowacji pedagogicznej ,,Gry i zabawy” powstały klasy Gier i Zabaw ze zwiększoną liczbą godzin wychowania fizycznego.

Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów są jedną 
z najbardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych dla dzieci w klasach nauczania zintegrowanego. Właściwe ukierunkowanie tej ulubionej formy ruchu może spowodować u dzieci duży wzrost podstawowych sprawności ruchowych takich jak: szybkość, zwinność, skoczność, koordynacja, celność.

Współdziałanie w grupie w trakcie gier i zabaw kształtuje u dziecka: umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność indywidualną i grupową oraz umiejętność przegrywania i wygrywania.

Zabawa ma być przede wszystkim przyjemnością ale uczeń musi umieć też zastosować się do reguł gier i zabaw i poznać konsekwencje ich złamania.
Obok klas „Gry i zabawy” prowadzone są również klasy ze zwiększoną liczbą zajęć na basenie szkolnym, które przygotowują młodych zawodników do uprawiania dyscypliny pływania.

Głównym celem funkcjonowania klas ze zwiększona liczba zajęć wychowania fizycznego jest przygotowanie uczniów do zawodów odbywających się zgodnie z kalendarzem SZS, wyłonienie reprezentacji szkoły (klas drugich i trzecich) a także przygotowanie do kontynuowania przygody ze sportem w klasach sportowych naszej szkoły.

Uczniowie klas trzecich, w ramach zajęć sportowych, przechodzą również szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cele edukacyjne

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów 
z ponadprzeciętną sprawnością ruchową, przygotowanie zawodników reprezentujących szkołę.Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów,
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych,
 • Rozwijanie koordynacji ruchowo – przestrzennej, szybkości,
 • Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych, utylitarnych i sportowych oraz w niezbędny zasób wiedzy o korzyściach wynikających z gier i zabaw ogólnorozwojowych,
 • Hartowanie organizmu i zapobieganie wadom postawy.

Zadania wychowawcze

 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności ruchowej, sprawności fizycznej i zdrowia,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczciwej rywalizacji sportowej,
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dążenia do osiągnięcia sukcesu i zwycięstwa w oparciu o poszanowanie przeciwnika,
 • Kształtowanie poszanowania dla zasad, reguł i regulaminów,
 • Kształtowanie wrażliwości i zrozumienia dla możliwości i ograniczeń innych,
 • Kształtowanie potrzeby i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia innym, współpraca w grupie
 • Kształtowanie pozytywnych postaw wobec potrzeby dążenia do doskonalenia i poszerzania własnych umiejętności, wiedzy i sprawności fizycznej oraz samokontroli i samooceny osiągnięć.
 • Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu.
 • Zapewnienie odpowiedniej dawki ruchu „wyżycia” emocjonalnego i fizycznego tak potrzebnego u dzieci w tym wieku rozwojowym (naturalna potrzeba ruchu).